HUISARTSEN
 
afdrukken
lijst huisartsen
 
  KAMOEN    JAN  

Vissersstraat 22
8340   Moerkerke
tel:   050 50 01 80

A L G E M E N E   I N F O R M A T I E
WEBSITE: www.drjankamoen.be
(*)Afspraken kunnen gemaakt worden via de website: www.drjankamoen.be
S P R E E K U R E N
  VOORMIDDAG NAMIDDAG AVOND
Maandag na afspraak
09u00  -  11u00
www.drjankamoen.be
- na afspraak (*)
18u00  -  19u30
www.drjankamoen.be
Dinsdag na afspraak
09u00  -  11u00
www.drjankamoen.be
- na afspraak
18u00  -  19u30
www.drjankamoen.be
Woensdag na afspraak
09u00  -  11u00
www.drjankamoen.be
- na afspraak (*)
18u00  -  19u30
www.drjankamoen.be
Donderdag na afspraak
09u00  -  11u00
www.drjankamoen.be
- na afspraak
18u00  -  19u30
www.drjankamoen.be
Vrijdag na afspraak
09u00  -  11u00
www.drjankamoen.be
- na afspraak (*)
18u00  -  19u30
www.drjankamoen.be
Zaterdag na afspraak (*)
09u00  -  11u00
www.drjankamoen.be
vanaf 11u00 zie WACHTDIENST
Damme-Sijsele